Gedragsregels & vertrouwenspersonen

Gedragscode & vertrouwenspersonen Talpa Studios

Op deze site, Talpastudios.com, vind je een samenvatting van de Gedragscode van Talpa Studios Group bestaande uit Talpa Studios Holding B.V., Talpa Studios Netherlands B.V. en Talpa Studios Concepts B.V. (hierna tezamen en individueel te noemen “Talpa Studios”). De regels in de Gedragscode zijn bedoeld om bij Talpa Studios in een veilige en prettige omgeving te kunnen werken. Wij willen dat iedereen die binnen Talpa Studios werkt zichzelf kan zijn en zich met respect behandeld voelt. Of dit nu op basis van een vast, of tijdelijk arbeidscontract is, of als freelancer het uitvoeren van een opdracht op basis van een overeenkomst van opdracht (op kantoor, voor of achter de camera), of als stagiaire, of je als deelnemer meedoet aan een van de door ons geproduceerde programma’s.

We vinden het belangrijk dat eenieder die werkzaam is bij Talpa Studios deze Gedragscode en onze normen en waarden naleeft. Een werkplek waar iedereen welkom is, gelijke kansen krijgt en waar een zorgplicht centraal staat, draagt bij aan onze ambitie om een diverse en veilige werkomgeving te creëren. Samen zorgen we voor een veilige en prettige werkomgeving waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

Naast onze eigen Gedragscode, is er ook vanuit de mediasector een gezamenlijke aanpak opgesteld, het ‘Mediapact Respectvol Samenwerken’. Met dit convenant slaat de audiovisuele sector de handen ineen tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche. Onze gedragscode sluit aan bij de afspraken uit dit convenant.


Respectvol omgaan met elkaar

Wij hechten veel waarde aan respect, veiligheid en transparantie. We streven ernaar dat al onze collega’s handelen vanuit deze waarden en we verwachten dat zij ook anderen zo behandelen, ongeacht hun achtergrond of identiteit. Inclusief gedrag is essentieel in onze organisatie, zowel intern als extern en we tolereren geen discriminatie of ongelijkheid. In een veilige en prettige werkomgeving kan iedereen zichzelf zijn en krijgt zo de kans het meeste uit zichzelf te halen. Ongepast gedrag past hier niet in en wordt niet getolereerd. Ongepast gedrag kan en zal zo nodig leiden tot disciplinaire maatregelen.


Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag wordt niet toegestaan binnen ons bedrijf, en we doen er alles aan om dit te voorkomen. Onder ongewenst gedrag verstaan wij:

  • Pesten op de werkvloer: zoals iemand buitensluiten, geruchten verspreiden, iemand sociaal isoleren, roddelen negeren en imiteren, ten koste van een ander.
  • (Seksuele) intimidatie: zowel verbaal, non-verbaal als fysiek. Het gaat hierbij onder andere om seksueel getinte opmerkingen, opmerkingen over kleding of uiterlijk, het versturen van seksueel getinte berichten, betasten, aanranden. Ook vallen hier o.a. openlijk terechtwijzen, creëren van een vijandige werkomgeving, het bewust iemand ongemakkelijk laten voelen en bedreigen onder.
  • Agressie en geweld: zowel verbaal, psychisch als fysiek, zoals schreeuwen, dreigen, intimideren, openlijk terecht wijzen, schelden, stampvoeten, duwen, schoppen en slaan.
  • Discriminatie: het in welke vorm dan ook doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen ten aanzien van of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur, leeftijd, handicap, afkomst, nationaliteit of het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.
  • Machtsmisbruik: het benadrukken van een machtspositie, om op die manier leed te veroorzaken bij andere personen onder iemands verantwoordelijkheid. Ook het misbruiken van een machtsverhouding is hier onderdeel van.
  • Creëren van een onveilige werkomgeving: en elk ander gedrag dat zorgt voor een intimiderende, vijandige, of beledigende werkomgeving of op onredelijke wijze persoonlijke prestaties op het werk belemmert.

Ongewenst gedrag kan lijken op gewenst gedrag. Ongewenste omgangsvormen komen vaak voor binnen ongelijke machtsverhoudingen, maar dat is niet altijd zo. Wanneer iemand de arm om je schouder slaat als je het moeilijk hebt, kan dat gewenst zijn en passen in het contact dat je met de ander hebt. Maar in een andere situatie kan dat gedrag als zeer ongewenst worden ervaren. Het gaat erom hoe jij het gedrag ervaart en niet hoe de ander het bedoeld heeft. Het is aan jou om te bepalen of gedrag gewenst is, vaak is het namelijk niet zwart wit. Het is daarom belangrijk je eigen grenzen aan te geven en te bewaken en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.


Respectvol omgaan met deelnemers

In onze programma’s hebben we vaak te maken met deelnemers. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat wij omgaan met onze deelnemers zoals we ook willen omgaan met elkaar. We nemen deelnemers serieus, respecteren ze en zorgen voor een veilige omgeving waardoor zij op een prettige manier kunnen deelnemen aan onze programma’s. Voor het omgaan met deelnemers hebben we een apart Productieprotocol ontwikkeld, met daarbinnen extra aandacht voor minderjarige deelnemers, of deelnemers in een afhankelijke relatie, dat aan eenieder betrokken bij een productie voorafgaand aan de start van een productie wordt gedeeld en voorafgaand aan iedere opnamedag aan allen aanwezig, inclusief medewerkers van toeleveranciers.


Handelen bij ongewenst gedrag

Mocht je ondanks deze Gedragscode en onze normen en waarden als bedrijf, toch in een situatie terechtkomen waarin je te maken krijgt met ongewenst gedrag of dit ziet gebeuren bij iemand anders, dan is het heel belangrijk om dit te bespreken en/of te melden bij de vertrouwenspersoon.


Meldingsprocedure

Jij blijft altijd in de regie van je melding. De vertrouwenspersonen zullen meldingen altijd serieus nemen en er vertrouwelijk mee omgaan. Onthoud dat het melden van ongewenst gedrag van groot belang is om onze werkomgeving veilig te houden, ook als je iemand ongewenst gedrag ziet vertonen om je heen. Hierdoor kunnen we onze werkplek veilig en prettig houden voor iedereen.


Vertrouwenspersonen

Er zijn twee externe, onafhankelijke vertrouwenspersonen waar je altijd (anoniem) terecht kunt als je last hebt van, of melding wilt doen over ongewenst gedrag bij Talpa Studios. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang. Dat betekent dat jij je verhaal kwijt kunt en vragen kunt stellen. Ze kunnen je ook helpen en adviseren bij het zoeken naar een oplossing. Je kunt de vertrouwenspersoon altijd om een vrijblijvend advies vragen. Ze vertellen aan niemand met wie ze contact gehad hebben, vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Dit betekent dus ook dat je melding door de vertrouwenspersoon niet wordt teruggekoppeld aan Talpa Studios. De vertrouwenspersonen maken enkel een geanonimiseerd rapport waar ze terugkomende meldingen of bepaalde alarmerende signalen in de organisatie meenemen.

Dit zijn onze externe (onafhankelijke) vertrouwenspersonen:

Ada Hendriks  (06 190 22 136) en Gerard Dijkstra (06 55 18 33 68). Hieronder vind je sheets waar de vertrouwenspersonen zich voorstellen.

Ada Hendriks 

Gerard Dijkstra

 

Heb je het gevoel dat je met je melding niet terecht kan (of wil) bij deze vertrouwenspersonen dan kun je ook contact opnemen met Mores, het externe centrale meldpunt ongewenste omgangsvormen van de creatieve sector: www.mores.online. Zij hebben eveneens vertrouwenspersonen beschikbaar.

Laatst gewijzigd: 28 november 2023